Älemgoşarاَلـِـمـقــُـشـار

شمایل

وبلاگ ها و سایتهای ترکمنها و یا مرتبط

معرفی موسسه فرهنگی و هنری ترکمنان گرگان زمین

مطلبی از : موسسه فرهنگی و هنری ترکمنان گرگان زمین

اساسنامه موسسه فرهنگي هنري ترکمنان گرگان زمين
به نام خداوند به انگيزه ارتقاي سطح دانش و بينش عمومي و اعتلاي فرهنگ و هنر کشور و ترويج و اشاعه فرهنگ و هنر اصيل ايراني و اسلامي و بر اساس اهداف فرهنگي مصرحه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با التزام به رعايت مقررات موضوعه کشوري و ضوابط حاکم برتاسيس موسسات ومراکز فرهنگي و برطبق مشخصات و شرايط پيش بيني شده در اين اساسنامه ((موسسه فرهنگي هنري ترکمنان گرگان زمين)) تشکيل گرديد.

فصل اول – کليات، تعاريف، اهداف و موضوع فعاليت
ماده 1- نام موسسه فرهنگي هنري ترکمنان گرگان زمين مي باشد وبراي اختصار ذيلا» موسسه ناميده مي شود.
ماده 2 – نوع موسسه که با اهداف فرهنگي ومقاصد غيرتجاري، غيرسياسي و غيرصنفي تاسيس شده، انتفاعي است.
ماده 3 – سرمايه موسسه و تابعيت آن ايراني است.
ماده 4 – مدت فعاليت موسسه از تاريخ صدور مجوز و رسميت آن نا محدود است.
ماده 5 – مرکز اصلي و نشاني موسسه :
گرگان، ابتداي خيابان شهداء ، بين لاله 2و4، مجتمع برگ سبز، طبقه 3، واحد 12، تلفن : 2247800
ماده 6- تغيير مرکز اصلي و نشاني موسسه با تصويب موسسان وبا اطلاع قبلي وتاييد دبيرخانه هيات
رسيدگي به امر مراکز فرهنگي بلامانع است.
ماده 7- سرمايه اوليه و دارايي و منابع درآمد موسسه به شرح زير است:
الف : مبلغ يک ميلون ريال که در بدوتاسيس موسسه از سوي موسسان تامين وپرداخت شده است.
ب: وجوه نقدي واموال منقول که از طرف موسسان ويا ساير اشخاص حقيقي وحقوقي به موسسه واگذارشده يا بشود و نيز ساير هدايا و کمکهاي بلاعوض.

ماده 8- اهداف و موضوع فعاليت موسسه به شرح زير است :
1-برگزاري انجمنها، کنفرانس ها و سمينارها و مسابقات در موضوعات مختلف مرتبط با اهداف موسسه ونيز برگزاري و تدارک همايش هاي فرهنگي براي سازمانهاي دولتي يا مراکزخصوصي (پس از اخذ مجوز لازم).
2- برگزاري کنسرت هاي موسيقي و اجراي نمايش.
3- اعزام گروه هاي هنري به خارج از کشور برابر ضوابط مربوطه.
4-امور تبليغاتي فرهنگي متناسب با اهداف و فعاليتهاي موسسه درزمينه خدمات کارهاي چاپي به منظورجلب درآمد براي تامين بودجه موسسه.
5- طراحي و برگزاري دوره هاي کوتاه مدت و بلند مدت فرهنگي و هنري به استثناي زبان خارج از وظايف ارشاد.
6- مطالعات و تحقيقات در موضوعات متناسب با اهداف موسسه و اجراي طرح هاي پژوهشي.
7- ارائه خدمات پيمان مديريت براي اجراي پروژه هاي فرهنگي، هنري و پژوهشي، تايپ وتکثير وخدمات کامپيوتري.
8-تلاش به منظور تامين بودجه موسسه ازطزيق در آمدهاي ناشي از فعاليتهاي موسسه ومشارکت و يا سرمايه گذاري در شرکتها وموسسات و نيز از طريق جلب کمک ها وهدايا.
9- برقراري ارتباط با مراکز علمي، فرهنگي داخل وخارج از کشور به منظور انجام مبادلات فرهنگي وهنري و ارائه خدمات براي هر گونه فعاليت درموضوع اين اساسنامه بايستي مجوزهاي لازم را از مراجع ذيربط اخذ نماييد.
ماده 9 –کليه فعاليتها و اقدامات موسسه بايستي در چهارچوب قوانين ومقررات موضوعه کشوري وسياستهاي
فرهنگي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي وهماهنگ با برنامه هاي فرهنگي وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي
انجام پذيرد.
ماده 10- هرگونه تغيير درموضوع واهداف موسسه بايستي قبل از ثبت تغيرات با اطلاع وتائيد دبيرخانه هيات رسيدگي به امور مراکز فرهنگي انجام گردد.
ماده 11- به منظور نيل به اهداف وموضوع فعاليتهاي فرهنگي، هنري پيش بيني شده در اساسنامه، موسسه ميتواند با رعايت مربوط به عمليات زير مبادرت نمايد:
– تهيه وتامين مواد وکالاهاي مورد نياز وتدارک وسايل و ابزار کار وتلاش به منظور تامين هزينه هاي موسسه.
– سرمايه گذاري و مشارکت با اشخاص حقيقي و حقوقي به منظور بالابردن سطح کارآرايي و توانايي هاي موسسه.
– انعقاد قرارداد و انجام معاملات مجاز در محدوده اهداف و موضوع اساسنامه.
– تحصيل وام يا اعتبار از اشخاص، بانکها و موسسات اعتباري وقبول هدايا و اعطاي جوايز به اشخاص.
– ماده 12- هرگاه انجام واجراي برنامه ها وفعاليتهاي موسسه با وظايف واختيارات برخي ازسازمانها و موسسات دولتي و نهادهاي انقلابي و وزارتخانه ها ارتباط داشته باشد، قبل از انجام واجراي آن نسبت به کسب مجوز از مراکز ذکر شده ذيربط اقدام خواهد شد.

فصل دوم – ارکان اصلي موسسه
ماده 13 –ارکان اصلي و تشکيلات اساسي موسسه به شرح زير است:
الف –موسسان (مجمع عمومي)
ب –هيات مديره
ج –مدير عامل

ماده 14 – موسسه فرهنگي، هنري با تصميم و تصويب موسسان که اسامي و مشخصات آنان در ذيل اساسنامه درج گرديده و آن را امضاء کرده اند، تاسيس شده و موسسان اوليه وکساني که بعدا» براساس ضوابط قانوني و مقررات اساسنامه و موافقت موسسان به عضويت موسسه فرهنگي، هنري پذيرفته شوند، مجمع عمومي موسسه را تشکسل مي دهند.

ماده 15- وظايف موسسان به شرح زير است:
الف – تصويب اساسنامه
ب –انتخاب اولين هيات مديره و مديرعامل موسسه
ماده 16-موسسان از بدو تاسيس موسسه و پس از برگزاري مجمع عمومي به عنوان مجمع، مسئول سياست گذاري وتصميم گيري و تعيين کننده خط مشي کلي موسسه و داراي اختيارات و وظايف زير مي باشد:
الف – تصويب بودجه و تراز مالي
ب –تعيين وتصويب سياستهاي کلي وخط مشي و برنامه هاي آتي وتصويب آيين نامه و دستور العمل اجرايي موسسه.
ج – انتخاب هيات مديره ومدير عامل و در صورت لزوم بازرس.
د – استماع گزارش هيات مديره ومديرعامل و رسيدگي به آن و اظهار نظر درباره گزارش بازرس (در صورت انتخاب)
ه- تصويب وقبول عضويت اعضاي جديد موسسه با رعايت ضوابط مصوب موسسان و اطلاع دبيرخانه هيات رسيدگي به امر مراکز فرهنگي.
و – تعيين روزنامه کثيرالاانتشار جهت درج آگهي ها ودعوت نامه هاي موسسه وانتشار تصميمات قانوني.
ز – تغيير واصلاح اساسنامه وانحلال موسسه با رعايت ضوابط قانوني وبا تاييد قبلي دبيرخانه هيات رسيدگي به امور مراکز فرهنگي.
ماده 17 – جلسات مجمع عمومي سالي يک بار درمحل موسسه تشکيل خواهد شد و براي رسميت جلسه حضور کل اعضاء ضروري است و تصميمات با اکثريت آراء اتخاذ خواهد شد و در صورت عدم حضور کليه اعضاء حضور صاحبان اکثريت سرمايه درجلسات بعدي ملاک تصميم گيري خواهد بود. تشکيل جلسات عادي
مجمع به طور فوق العاده در هر زمان بلامانع است.
ماده 18 – جلسات مجمع عمومي به در خواست رئيس هيات مديره يا مديرعامل قابل تشکيل است و در دعوتنامه که به صورت کتبي و دوهفته قبل از تشکيل جلسه ارسال خواهد شد، بايستي دستور جلسه وساعت حضور ومحل جلسه قيد شده باشد.
ماده 19 – امور اجرائي موسسه توسط هيات مديره اي حداقل متشکل از دونفر که از بين موسسان (اعضاي موسسه) براي مدت يک سال انتخاب مي شوند اداره خواهد شد.
ماده 20 –جلسات هيات مديره با حضور اکثريت اعضاء رسميت يافته وتصميمات متخذه با اکثر آراي موافق معتبر خواهد بود و در صورت تساوي آرا – راي طرفي که مديرعامل موافق آن است، لازم الا اجرا خواهد بود.
ماده21 – شرکت اعضاي هيات مديره درجلسات متشکله که حداقل هر 15 روز يک بار در محل موسسسه تشکيل خواهد شد، الزامي است. هيات مديره در اولين جلسه از بين خود يک نفر را به عنوان رئيس هيات مديره برخواهد گزيد. همچنين هيات مديره ميتواند در صورت لزوم براي ساير اعضاء (در صورت انتخاب) سمتهاي ديگري تعيين نمايد. تجديد انتخاب هيات مديره براي دوره هاي بعدي بلامانع است و رئيس هيات مديره ميتواند در عين حال سمت مديرعامل موسسه را داشته باشد.
مده 22-رئيس هيات مديره و مديرعامل به عنوان نمايندگان قانوني موسسه داراي کليه اختيارات لازمه قانوني اجرايي بوده و مي توانند وظايف محوله را بين خود تقسيم نمايد و اهم وظايف آنان به شرح زير است:
– حفظ و حراست از اموال موسسه و تهيه صورت دارايي از اموال آن.
– رسيدگي به حسابهاي موسسه وپرداخت بدهي ها و وصول مطالبات.
– اجراي مصوبات مجمع عمومي (موسسان) درارتباط با امورموسسه.
– تهيه وتنظيم بودجه و ترازمالي وتنظيم آئين نامه و دستورالعمل و روشهاي اجراي آن پس از تصويب مجمع.
– افتتاح حساب در بانکها وخريد وفروش واجاره وعقد قراردادهاي لازم با اشخاص.
– طرح و تعقيب دعاوي اعم از حقوقي وجزايي در مراحل مختلف دادرسي و ارجاع دعوي به داوري
و تعيين داور، انتخاب وکيل با حق توکل غير واعطاي اختيارات لازم به وکلاء و عزل آنان، قطع وفصل دعاوي از طريق صلح و سازش، پيگيري و انجام کليه امور و مسائل قضايي، مالياتي، ثبتي و انجام کليه اقدامات وتشريفات قانوني و اقدام به ثبت و انتشار آنها و انجام امور موسسه در حدود ضوابط اساسنامه و اقدامات اجرايي.
ماده 23- هيات مديره مي تواند تمام يا قسمتي از وظايف خود را به مديرعامل تفويض نمايد و مديرعامل نيز مي تواند يک نفر را به سمت قائم مقام خود انتخاب وقسمتي از وظايف محوله را به وي واگذارکند.
ماده 24- با توجه به اين که مديرعامل موسسه به عنوان مجري تصميمات هيات مديره، مسئوليتهاي اداري و اجرايي موسسه راعهده دار است، مي تواند با داشتن حق عزل ونصب کارکنان و اداره تمشيت امور و تدوين طرح ها و برنامه ها و ايجاد ارتباط و همکاري با مسئولان واشخاص حقيقي وحقوقي وجلب مشارکت آنها در انجام فعاليتهاي موسسه اقدامات لازم را انجام دهد ودر قبال موسسه و هيات مديره مسئول باشد.
ماده 25 – موسسان (مجمع عمومي) مي تواند به منظور بررسي اسناد وامور مالي وتهيه گزارش از وضعيت حسابهاي سالانه واعلام نظر درباره گزارش مديرعامل وهيات مديره يک نفر را به عنوان بازرس اصلي براي سال از بين خود يا خارج انتخاب نمايند، بازرس نبايد از اعضاي هيات مديره باشد.
ماده 26- بازرس بدون اينکه حق دخالت مستقيم در امور اجرايي موسسه را داشته باشد، در هرزمان مي تواند به اسناد و مدارک و پرونده ها مراجعه و اطلاعات لازمه را کسب و عنداللزوم تذکرات ضروري را به مسئولان و متصديان امر بدهد و در صورت برخورد با نارسايي يا تخلف درحين رسيدگي خود، مراتب را به موسسان (مجمع عمومي ) اطلاع دهد.

 

فصل سوم –امور عمومي، مالي، محاسباتي – انحلال و تصفيه
ماده 27 – سال مالي ازاول فروردين ماه هرسال آغاز و به پايان اسفندماه همان سال ختم مي شود، مگر سال اول که ازتاريخ تاسيس شروع و به پايان سال خاتمه مي يابد.
ماده 28 – کليه اسناد مالي تعهدآور وقراردادها واسناد واوراق بانکي ازقبيل چک، سفته وبرات ومکاتبات موسسه با امضاي مديرعامل ومهرموسسه اعتبارخواهد داشت.
ماده 29 – مديرعامل مي تواند امضاي تمام يا قسمتي از اسناد ياد شده ومکاتبات موسسه را به قائم مقام خود (در صورت انتخاب) ويا يکي از اعضاي هيات مديره تفويض نمايد.
ماده 30- کليه اموال و دارايي ها که به موسسه تعلق گرفته يا بعدا» به دارايي آن افزوده شود، دردفاتر مربوط ثبت خواهد شد ودرصورتي که از فعاليتهاي موسسه درآمدي تحصيل شود، پس ازوضع هزينه هاي جاري و قانوني و منظور نمودن قسمتي ازآن به ذخيره احتياطي (براي توسعه و پيشبرد امور موسسه) بقيه بين اعضاي موسسه قابل تقسيم خواهد بود و موسسان در اين زمينه حق هرگونه اخذ تصميمي را خواهند داشت.
ماده 31- فوت يا حجر يک يا چند نفر از موسسان يا هيات مديره و مديرعامل موجب انحلال موسسه نخواهد بود وعضوجانشين وظيفه محوله را انجام خواهد داد وگزينش عضو جانشين با رعايت ضوابط و مقررات مربوط خواهد بود.
ماده 32 – انحلال موسسه با راي موافق کليه اعضاء موسس امکان پذيرخواهد بود و درصورتي که در جلسه اول حضور کليه اعضاء حاصل نگردد، راي دارنده اکثرت سرمايه ملاک ومعتبر خواهد بود. همزمان با انحلال، مدير تصفيه اي به انتخاب موسسان (مجمع عمومي) از بين اعضاء يا خارج تعيين خواهد شد. مدير تصفيه موظف است به حساب مطالبات و ديون وکليه اموال و دارايي ها موسسه رسيدگي ونسبت به وصول مطالبات وپرداخت بدهي ها اقدام وگزارش نهايي را به موسسان (مجمع عمومي) تسليم نمايد و موسسان(مجمع عمومي) درباره باقيمانده اموال و دارايي ها اخذ تصميم خواهد نمود و در اين زمينه حق هرگونه اختياري راخواهند داشت.
ماده 33- هرگونه تغيير واصلاح مفاد اساسنامه يا تغيير درموسسان و هيات مديره ومديرعامل موسسه بايستي با اطلاع و تائيد دبيرخانه هيات رسيدگي به امور مراکز فرهنگي انجام پذيرد.
ماده 34- درباره مسائلي که در اين اساسنامه پيش بيني نشده طبق مقررات حاکم برموسسات غيرتجاري و ضوابط تاسيس موسسات و مراکز فرهنگي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رفتارخواهد شد.
– در اين اساسنامه در سه فصل مشتمل بر34 ماده در جلسه مورخ1/4/83 هيات موسس موسسه فرهنگي هنري با حضورکليه اعضاء قرائت وبه اتفاق آراء تصويب شد.

Filed under: معرفی وبلاگها و سایتها

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: